ติดต่อโฆษณา นโยบายการให้บริการ เว็บเพื่อนบ้าน ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
thaisermons.com  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก หนังสือแนะนำ ฟังเพลง ข่าว คลิปดีมีแง่คิด บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
Home หนังสือแนะนำ เพลง ข่าวคริสเตียน คลิปวีดีโอ บทความใหม่ ศิษยาภิบาล คำหนุนใจ บทความทั่วไป เพื่อนคริสเตียน เว็บบอร์ด
ขำขัน-ฮา-บนธรรมมาส
ประเด็นร้อน
คำเทศนา NT
อธิบายพระคัมภีร์ OT
อธิบายพระคัมภีร์ NT
คำปรึกษา
ศิษยาภิบาล
บทเทศน์อื่นๆ
บทความใหม่ Update
รูปนี้มีข้อคิด
บทความผู้นำ
คริสตจักร Church
บทความดีๆ
คำสอนเรื่องครอบครัว
พระคัมภีร์วันละคำ
คริสตจักรแบ๊บติส์เชียงใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
 
หมวด » ประเด็นร้อน

การฟื้นคืนพระชนม์

การฟื้นคืนพระชนม์

เอเฟซัส 1:20
        “ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ทรง​กระทำ​ใน​พระ​คริสต์​ เมื่อ​ทรง​ชุบ​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย และ​ให้​สถิต​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ใน​สวรรคสถาน” 
        เปาโลได้กล่าวถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าต่อไปอีก 2 ประการคือ
       1. ชุบพระคริสต์ให้ฟื้นคืนพระชนม์​ในพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวิตใช้คำว่า “ฤทธิ์อำนาจนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ช่วยให้พระคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย”
​       ในภาษากรีก "ชุบ" ใช้คำว่า ἐγείρω egeiro หมายถึง “การยกขึ้น, ปลุก, ตั้ง, หรือก่อให้เกิดขึ้น” ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า “อะนาสเทซิส” ἀνάστασις anastasis มาจากสองคำ คือ 1) อะนา ἀνά ana แปลว่า “ยกขึ้น” 2) ฮิสเทมี ἵστημι histemi แปลว่า “ทำให้ยืนตรง หรือยืนขึ้น
       ​การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  เป็นฤทธิ์เดชที่เปาโลอยากจะมีประสบการณ์ ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์และรับประสบการณ์เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น” (ฟป. 3:11) ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 15 ตลอดทั้งบท เปาโลได้พูดถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ถึง 18 ครั้ง และใน 54 ข้อ ซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญยิ่งของคริสเตียน  ท่านกล่าวว่า ถ้าพระคริสต์มิได้เป็นขึ้นมาจากความตาย การเทศนาก็ไม่มีจุดยืน ความเชื่อก็ไม่มีหลัก คริสเตียนก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุด คำว่า “ไม่มีหลัก” ภาษากรีกว่า “เคนอส” κενός kenos หมายถึง “ว่างเปล่า, ไร้สาระ ,หาประโยชน์อันใดมิได้เลย
        2. ประทับที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้า​
        เมื่ออ่านพระคัมภีร์เรามักจะพบกับคำว่า “พระหัตถ์เบื้องขวา" และ “พระหัตถ์เบื้องซ้าย” อยู่บ่อยครั้ง คนยิวเชื่อว่า การอยู่ทางขวานั้นสูงกว่า มีเกียรติกว่า มีสง่าราศีมากกว่าการอยู่ทางซ้าย ส่วนทางซ้ายนั้นจะด้อยค่าด้วยประการทั้งปวง
         ​เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของความโปรดปรานของพระเจ้า พระหัตถ์เบื้องขวา มีกล่าวในพระคัมภีร์ประมาณ 19 ครั้ง ส่วนพระหัตถ์เบื้องซ้ายมีบันทึกไว้เพียง 4 ครั้งเท่านั้น พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่ทางเบื้องขวาของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลาย...พระองค์ตรัสแก่ผู้ที่อยู่ทรงเบื้องซ้ายว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาป จงถอดไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งได้เตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมัน” (มัทธิว 24:34-41)
     ​สรุป​  เปาโลได้อธิษฐานเผื่อคริสเตียนทุกคนทั้งที่เอเฟซัสและในคริสตจักรทั่วโลกในปัจจุบัน ได้รู้และเข้าใจถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงสำแดงผ่านท่างพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์.
       .......................
       หมายเหตุ G1453 ἐγείρω egeiro (ȇgȇírō - eg-ei'-ro) v.
1. to awaken.
2. (literally) to rouse from sleep, from sitting or lying, from disease, from death.
3. (figuratively) to rouse from obscurity, inactivity, ruins, nonexistence.
{transitively or intransitively}
[probably akin to the base of G58 (through the idea of collecting one's faculties)]
KJV: awake, lift (up), raise (again, up), rear up, (a-)rise (again, up), stand, take up
See also: G58
G303 ἀνά ana (aná - an-ah') prep.
1. (properly) up.
2. (by extension, used distributively) severally or amidst, etc.
3. (by implication, as a prefix) (it often means) repetition, intensity, reversal, etc.
[a primary preposition and adverb]
KJV: and, apiece, by, each, every (man), in, through
 
G386 ἀνάστασις anastasis (anástasis - an-as'-tas-is) n.
1. a standing up again.
2. (literally) a resurrection from death.
3. (individual, genitive case or by implication) its author.
4. (figuratively) a recovery or moral recovery of spiritual truth.
[from G450]
KJV: raised to life again, resurrection, rise from the dead, that should rise, rising again
Root(s): G450
 
G2476 ἵστημι histemi (hístēmi - his'-tay-mee) v.
        στάω stao (stáō - stah'-o) [used in certain tenses]
1. to set.
2. to settle.
3. (by extension) to establish.
4. (perfect tense) to stand (in the sense of having settled one's feet. hence, the Greek perfect tense corresponds directly to English present tense for this context).
5. (perfect tense) to stand by (i.e. to stand near in waiting).
{transitively or intransitively; used in various applications, literally or figuratively}
[a prolonged form of a primary στάω stáō (of the same meaning, and used for it in certain tenses)]
KJV: abide, appoint, bring, continue, covenant, establish, hold up, lay, present, set (up), stanch, stand (by, forth, still, up)
 
 
G2756 κενός kenos (kȇnốs - ken-os') adj.
1. empty.
2. naught.
{literally or figuratively}
[apparently a primary word]
KJV: empty, (in) vain

 
TAG : อาจารย์ธวัช เย็นใจ, บทความอิสเตอร์, การฟื้นคืนพระชนม์,
เขียนเมื่อ :  31 มีนาคม 2560 10:22:36 เข้าชม :  298   ครั้ง แจ้งลบ
เว็บราคาพี่น้องคริสเตียน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การตีคุณค่าของการติดตามพระเยซูคริสต์ ลูกา 9:57-62  
การตีคุณค่าของการติดตามพระเยซูคริสต์ ลูกา 9:57-62
การตีคุณค่าของการติดตามพระเยซูคริสต์ ลูกา 9:57-62
เข้าชม : 2181 ครั้ง
หุบเขากระดูกแห้งเอเสเคียล ๓๗.๑-๑๔  
หุบเขากระดูกแห้งเอเสเคียล ๓๗.๑-๑๔
เอเสเคียลเป็นผู้เผยพระวจนะซึ่งถูกจับตัวไปอยู่ที่กรุงบาบิโลน ในช่วงก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกตีแตก พระเจ้าได้ใช้ท่านให้ประกาศข้อความพระดำรัสไปถึงทั้งชาวยิวที่ตกเป็นเชลยและที่อยู่ในยูดาห์(อิสราเอลทางเหนือแตกไปแล้ว) เตือนพวกเขาเกี่ยวกับการพิพากษาของพระองค์ ก
เข้าชม : 4061 ครั้ง
วางใจในพระเจ้า  รับพระพรและความสำเร็จ  
วางใจในพระเจ้า รับพระพรและความสำเร็จ
พระคัมภีร์เดิมและใหม่ได้กล่าวถึงเรื่อง “วางใจ” หรือไว้วางใจทั้งหมด ๑๕๖ ครั้ง (ฉบับ ๑๙๗๑) มีความหมายว่า “เชื่อใจ, ไว้ใจ, ตรงกันข้ามกับคำว่า วางเฉย, วางข้อ, คำวางใจพบในพระธรรมสุดดี ๔๒ ครั้ง สุภาษิต ๘ ครั้ง เยเรมีย์ ๑๔ ครั้ง และในพระธรรมยอห์น ๓๘ ครั้ง พระเยซ
เข้าชม : 10972 ครั้ง
นมัสการพระแห่งธรรมชาติ  
นมัสการพระแห่งธรรมชาติ
เรา​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า “รูปเคารพ​ใน​โลก​นี้​เป็น​สิ่งไร้สาระ” และ “มี​พระเจ้า​แท้จริง​เพียง​องค์​เดียว” และ​แม้​จะ​มี​หลาย​สิ่ง​ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​เจ้า​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่นดิน​โลก ราว​กับ​ว่า​มี​พระเจ้า​และ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​มากมาย แต่​ว่า​สำหร
เข้าชม : 230 ครั้ง
thaisermons.com
Contact Us : tawatyenjai@yahoo.com
Copyright 2012 © thaisermons.com
by.Tawat Yenjai